Abschluss­kon­zert
19.11.2017, musik­braue­rei, berlin
Abschluss­kon­zert
19.11.2017, musik­braue­rei, berlin
Diri­gen­ten­mas­ter­class
09.11.2017, bau­haus, dessau
Diri­gen­ten­mas­ter­class
09.11.2017, bau­haus, dessau
Kom­po­nis­ten Mas­ter­class Kon­zert
28.10.2017, radi­al­sys­tem v, berlin
Kom­po­nis­ten Mas­ter­class Kon­zert
28.10.2017, radi­al­sys­tem v, berlin
VOLHARDING
26.10.2017, stein­tor-varie­té, halle
VOLHARDING
26.10.2017, stein­tor-varie­té, halle
Luther – Ein Ora­to­ri­um
22.10.2017, händelhalle, halle
Luther – Ein Ora­to­ri­um
22.10.2017, händelhalle, halle
Spiel im Sand – Musik­thea­ter
11.10.2017, oper halle
Spiel im Sand – Musik­thea­ter
11.10.2017, oper halle
Pres­se­sa­lon
18.09.2017, bot­schaft der nie­der­län­den, berlin
Pres­se­sa­lon
18.09.2017, bot­schaft der nie­der­län­den, berlin